• Prihlásenie

Storno a reklamácie

 1. Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
  1. Spoločnosť PROnut s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.
  2. V prípade vrátenie neprebratej zásielky na dobierku sa účtuje storno poplatok. Spotrebiteľ znáša v súvislosti s odstúpením od zmluvy náklady na vrátenie tovaru, nič navyše, je to teda cena dopravných nákladov Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. 
  3. V prípade neúhrady storno poplatku pohľadávku postupujeme tretej osobe Exekučná s.r.o, spoločnosti na vymáhanie pohľadávok. Nárok na plné vrátenie peňazí je možný len po prebratej zásielke podľa platnej legislatívy.
    
 3. V prípade splnenia podmienok (vyplnenie a odoslanie Formuláru na odstúpenie od zmluvy) pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Cena najlacnejšieho spôsobu dodania je 0€. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.
 4. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa odoslania objednávky.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením emailom na obchod@pronut.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame = najlacnejší spôsob prepravy je osobný odber v hodnote 0,00€.  Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na Váš bankový účet.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  3. Pokyny na reklamáciu:

  a) Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

  b) informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru:
  — Priame náklady na vrátenie tovaru znáša postrebiteľ, podľa vyššie uvedených podmienok.

  c) informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  4. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť  nám  cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

 5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poslať reklamáciu mailom, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry predávajúcemu. Reklamácia musí obsahovať popis závady a číslo zákazníckej objednávky. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na email.
 6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.
 8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.